Privacybeleid

De algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Containerteelt Elst-Bevers B.V. respecteert uw privacy en draagt zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verwerkt. Containerteelt Elst-Bevers B.V. houdt zich hierbij aan de AVG en de Uitvoeringswet AVG.

In dit document informeert Containerteelt Elst-Bevers B.V. hoe er met uw, door ons verzamelde persoonsgegevens, wordt omgegaan.

De privacyverklaring zoals verwoord in dit document welke is opgesteld d.d. …. kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig aan u bekend gemaakt via de website www.elst-bevers.nl. Containerteelt Elst-Bevers B.V. publiceert ten alle tijden de laatste bewerking.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door Containerteelt Elst-Bevers B.V.

Gegevens organisatie:

Naam:                                   Containerteelt Elst-Bevers B.V.
Adres:                                    Eendenkooistraat 5
Postcode en woonplaats: 4885 KM, Achtmaal
KvK-nummer:                       76629783
Telefoonnummer:                +31 76 598 5875
Website:                                www.elst-bevers.nl

Indien u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze privacy-contactpersoon / de functionaris voor gegevensbescherming.

Gegevens privacy-contactpersoon:

Contactpersoon:                  J.A.M. Verdaasdonk
Email-adres:                         m.verdaasdonk@elst-bevers.nl
Mobiel:                                  +31 6 53 69 20 65

 1. Verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens welke worden verwerkt zijn minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten en producten. De persoonsgegevens zijn onder meer:

– Naam van uw bedrijf;
– Naam van uw contactperso(o)n(en);
– uw (mail) adres
– uw telefoonnummer
alsmede de gegevens welke noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten.

 1. Doeleinden verwerking

De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om diensten te verlenen, offertes te verzenden en om zorg te dragen voor de volledige uitvoering en naleving van overeenkomsten die met u worden aangegaan. Daarnaast worden deze gegevens verzameld voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven en nieuwsbrieven die gericht zijn op het delen van kennis.

 1. Rechtsgronden verwerking

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is enkel toegestaan al wij dar een wettelijke basis voor hebben. De verwerking in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben minimaal één rechtsgrond.

Dit kan bestaan uit:

 • de van u verkregen toestemming;
 • een wettelijke grondslag;
 • uitvoering en / of naleving van een met u afgesloten overeenkomst.
 1. Bewaartermijn

Voor het bewaren van de bovenstaande persoonsgegevens gelden vooraf geen wettelijke of intern vastgelegde termijnen. Als uitganspunt hanteert Containerteelt Elst-Bevers B.V. dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal Containerteelt Elst-Bevers B.V. deze verwijderen.

 1. Verstrekking aan derden

Containerteelt Elst-Bevers B.V. verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden als dit voortvloeit uit de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten, als u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend of als de wet hiertoe verplicht.

De website kan meetinstrumenten staan van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. Dit heeft als doel om bij te houden hoe veel bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

 1. Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op het wissen van gegevens;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via onze privacy-contactpersoon. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Containerteelt Elst-Bevers B.V. niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Containerteelt Elst-Bevers B.V. een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Containerteelt Elst-Bevers B.V. aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven wordt en zo niet, een toelichting hierop. Indien dit verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Containerteelt Elst-Bevers B.V. de reactietermijn van een maand verlengen. Containerteelt Elst-Bevers B.V. zal in dat geval binnen een maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Containerteelt Elst-Bevers B.V., een klacht heeft over de wijze waarop Containerteelt Elst-Bevers B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en / of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring van Containerteelt Elst-Bevers B.V. nog vragen hebben over de inhoud of uitvoering hiervan dan kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens

ElstBevers_Logo

Algemene voorwaarden | Privacy Policy
Copyright 2022 Elst-bevers.nl

Filter